hbds10900x660

วีดิทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

ดำเนินการเก็บข้อมูลผลผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวงานทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่นาเกษตรกร บ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

อ่านต่อ

ร่วมจัดกิจกรรม งานวันดินโลกจังหวัดกระบี่ ปี 2563 (WORLD SOIL DAY) Keep soil alive, protect soil biodiversity

อ่านต่อ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2564

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมคิลนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 1 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมการประชุมวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลผลผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวงานทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่นาเกษตรกร

อ่านต่อ

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนพระแอะ หมู่ที่2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

อ่านต่อ

ดำเนินการสำรวจการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่นาเกษตรกร

อ่านต่อ

สำรวจการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่นาเกษตรกร

อ่านต่อ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2563

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

อ่านต่อ

สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2563

อ่านต่อ

  ร่วมประชุมติดตาม ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6

อ่านต่อ

ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

อ่านต่อ

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ จัดงานวันรณรงค์การปลูกข้าวไร่เพื่อความมั่นคงด้านอาหารปี 2563 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์หอมเจ็ดบ้านและพันธุ์หอมหัวบอน

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่จัดงานวันอาหารปลอดภัยข้าวใหม่ปลามันอำเภอเกาะยาว ปี 2561 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day)

อ่านต่อ

  งานเกษตรแฟร์ จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๑

อ่านต่อ

  "สีสรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2561

อ่านต่อ

  จัดเวทีชุมชน ประชุมวางแผนการทำนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย และห้องประขุมเทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังพา ต.เกาะยาวใหญ่และต.เกาะยาวน้อย จ.พังงา 

อ่านต่อ

งานมหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค

อ่านต่อ

    งานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival ๒๐๑๗)

อ่านต่อ

    งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.คลองประสงค์

อ่านต่อ

 ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว)

อ่านต่อ

งาน “เกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จับพิกัดที่ตั้งแปลงโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้ ฤดูนาปี ๒๕๕๙/๖๐

อ่านต่อ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงศึกษาดูงาน 

อ่านต่อ

  ประชุมเพื่อทดสอบการใช้งานของระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

  ขอบคุณชาวนาไทยที่ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจนได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของโลก  

อ่านต่อ

  เผยแพร่พระเกียรติคุณสองมหาราชกับการพัฒนาข้าวไทย

อ่านต่อ

งานวันรณรงค์เก็บเกี่ยวข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า

อ่านต่อ

ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

เก็บเกี่ยวข้าวไร่ดอกข่า "โครงการสืบสานปณิธานในหลวง..อยู่อย่างพอเพียง"

อ่านต่อ

จุดเทียนสู่ฟ้า เทิดหล้า องค์ภูมิพล

อ่านต่อ

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

  นักเรียนโรงเรียนอุตรกิจเข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย ระเบียบสารบรรณ และงานบุคคล

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามแปลงนาเกษตรกร โครงการ Pre Gap

อ่านต่อ

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างโรคและแมลงในโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมภัยและป้องกันศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกร

อ่านต่อ

  ตรวจติดตามแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Pre gap ในระยะข้าวแตกกอ

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

   ร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิอดุลยเดช

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการข้าวตลาดเฉพาะ/ส่งเสริมแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้และให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre gap ข้าว)

อ่านต่อ

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

ตรวจแปลงนาเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว (Pre Gap) 

อ่านต่อ

ติดตามงานและจัดเวทีเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ "งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก"

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี"

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมโครงการ "กรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา ๘๔๐,๐๐๐ ตัว"

อ่านต่อ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

อ่านต่อ