แผนงาน/โครงการวิจัย

แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการประจำปี 2561

ที่ แผนงาน/โครงการวิจัย/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 
1 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ
2 การปรับใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ
3 สำรวจข้อมูลการปลูกและการใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรในภาคใต้ น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ
4 การทดสอบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในนาข้าวตามชุดดิน น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ
5 การผสมพันธุ์ข้าวต้านทานโรคและแมลงสำคัญในภาคใต้ นางรชนิศ  พานิชกิจ
6 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวต้านทานโรคแมลงที่สำคัญ (ไหม้) นางรชนิศ  พานิชกิจ
    นางรชนิศ  พานิชกิจ
    นางรชนิศ  พานิชกิจ
    นางรชนิศ  พานิชกิจ
     
    น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ
    น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ
  - การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคใต้ นางรชนิศ  พานิชกิจ
  - ปฏิกิริยาของข้าวต่อโรคไหม้ในภาคใต้ นางรชนิศ  พานิชกิจ
   การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมข้าว  
  - การศึกษาปฏิกิริยาของเชื้อพันะุ์ข้าวต่อโรคไหม้ที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่  นางรชนิศ  พานิชกิจ 
  การปรับปรุงและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  
  - พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  น.ส.อริณย์ทพัช  สงไกรรัตน์
  - การทำนายอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  น.ส.อริณย์ทพัช  สงไกรรัตน์ 
  โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  
  - สำรวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ  นางรชนิศ  พานิชกิจ
  - การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ  นางรชนิศ  พานิชกิจ 
  - ประเมินการให้ผลผลิตของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  นางรชนิศ  พานิชกิจ 
    นางรชนิศ  พานิชกิจ