แผนงาน/โครงการวิจัย

แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ

แผนงาน/โครงการวิจัย/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ 
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ให้ต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญอย่างหลากหลาย สำหรับพื้นที่นาน้ำฝน  
- การผสมพันธุ์ข้าวต้านทานโรคและแมลงสำคัญในภาคใต้ น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ
- การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญ (ไหม้) นางรชนิศ  พานิชกิจ
- การปลูกคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวจากประชากรที่กระจายตัว นางรชนิศ  พานิชกิจ
- การศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน นางรชนิศ  พานิชกิจ
- การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนภายในสถานี นางรชนิศ  พานิชกิจ
- การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนระหว่างสถานี นางรชนิศ  พานิชกิจ
- การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์ นางรชนิศ  พานิชกิจ
- ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนต่อการทำลายของโรคไหม้ นางรชนิศ  พานิชกิจ
- การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาสวน ไวต่อช่วงแสง นางรชนิศ  พานิชกิจ
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานโรคแมลงที่สำคัญ ทนทานต่อสภาพอากาศไม่เหมาะสม  
- การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานระหว่างสถานีในภาคใต้ น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ
- การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานในนาราษฎร์และประเมินการยอมรับของเกษตรกรในเขต น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ
- การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคใต้ นางรชนิศ  พานิชกิจ
- ปฏิกิริยาของข้าวต่อโรคไหม้ในภาคใต้ นางรชนิศ  พานิชกิจ
 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมข้าว  
- การศึกษาปฏิกิริยาของเชื้อพันะุ์ข้าวต่อโรคไหม้ที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่  นางรชนิศ  พานิชกิจ 
การปรับปรุงและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  
- พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  น.ส.อริณย์ทพัช  สงไกรรัตน์
- การทำนายอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  น.ส.อริณย์ทพัช  สงไกรรัตน์ 
โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  
- สำรวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ  นางรชนิศ  พานิชกิจ
- การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ  นางรชนิศ  พานิชกิจ 
- ประเมินการให้ผลผลิตของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  นางรชนิศ  พานิชกิจ 
- ประเมินปฏิกิริยาความต้านทานของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงต่อโรคไหม้  นางรชนิศ  พานิชกิจ