งานผลิตเมล็ดพันธุ์

เป้าหมายการผลิตฤดูนาปี ๖๐/๖๑

ที่ พันธุ์

 

พันธุ์คัด

 

พันธุ์หลัก

ปทุมธานี ๑ ๒ ตัน ๒๐ ตัน
ดอกพะยอม ๕๐๐ กก. ๕ ตัน
ดอกข่า ๕๐๐ กก. ๕ ตัน
รวม ๓๐