ทำเนียบข้าราชการ

rachanij

ชื่อ : นางรชนิศ  พานิชกิจ
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                            
               รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่     
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

patiwat ชื่อ : นายปฏิวัติ  บุญสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ                          
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๐๔๓ ๐๐๕๑ 
Wichian  ชื่อ : นายวิเชียร  ยุ่นกระโทก 
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
arintapat ชื่อ : นางสาวอริณย์ทพัช  สงไกรรัตน์
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                     
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๕๔๑ ๓๙๒๒ 
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sirintorn

ชื่อ : นางสาวศิรินทร  คงประพฤติ
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                        
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๐๔๑๕ ๑๙๙๑ 
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

sutum

ชื่อ : นายสุธรรม  เฉิดโฉม 
ตำแหน่ง 
: นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๕๙๐ ๗๒๒๔

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.