ทำเนียบข้าราชการ

00

ชื่อ : นายบุญสุข  ซุ่นเลี่ยง
ตำแหน่ง 
: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่                         
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๒๗๕ ๘๑๘๑

 patiwat ชื่อ : นายปฏิวัติ  บุญสุวรรณ์ 
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ                          
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๐๔๓ ๐๐๕๑ 
 rachanij ชื่อ : นางรชนิศ  พานิชกิจ 
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๕๙๖ ๒๑๒๙ 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wichian  ชื่อ : นายวิเชียร  ยุ่นกระโทก 
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 arintapat ชื่อ : นางสาวอริณย์ทพัช  สงไกรรัตน์
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                     
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๕๔๑ ๓๙๒๒ 
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sirintorn

ชื่อ : นางสาวศิรินทร  คงประพฤติ
ตำแหน่ง 
: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                        
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๐๔๑๕ ๑๙๙๑ 
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 sutum

ชื่อ : นายสุธรรม  เฉิดโฉม 
ตำแหน่ง 
: นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๕๙๐ ๗๒๒๔

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.