อัตรากำลัง

 

ข้าราชการ  6 คน
ลูกจ้างประจำ 10 คน
พนักงานราชการ 17 คน

ลูกจ้างประจำ

aree 

ชื่อ : นางอารี  รัตตโอภาส

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส๔

 bubpa

ชื่อ : นางบุปผา  เฉิดโฉม

ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี ส๔

 preecha

ชื่อ : นายปรีชา  พัฒนไทยานนท์

ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ส๔

 yuttana

ชื่อ : นายยุทธนา  ชูสิทธิ์

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง ช๔

 sarod

ชื่อ : นายสาโรจน์  สิทธิทวีกุล

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง ช๔

 pivanut

ชื่อ : นางภิวนุช  ชูเรือง

ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ส๓

 kotad

ชื่อ : นายก่อตาด  มูลกุล

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส๒

 nuttawut

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ  บุตรฤทธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง ส๒

 taweesak

ชื่อ : นายทวีศักดิ์  ดวงทอง

ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง ส๒

 amnat

ชื่อ : นายอำนาจ  ลิ่มบุตร

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลหมวดสถานที่ บ๒

พนักงานราชการ

chuleerat

 

ชื่อ : นางชุลีรัตน์  คงผล

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร

 

 aumporn  

ชื่อ : นางอัมพร  เพ็ญจำรัส

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร

 punsamut

 

ชื่อ : นายพันสมุทร  ขาวล้วน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร

 

 natedown

 

ชื่อ : นางเนตรดาว  มารยา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 wilaiwan

 

ชื่อ : นางวิไลวรรณ  คงอ่อน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

 kwanritai

 

ชื่อ : นางสาวขวัญฤทัย  ทวีสุข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 araya

 

ชื่อ : นางอาระญา  คงคุ่ย

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 jinda

 

ชื่อ : นางจินดา  ชูสิทธิ์

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 pisut

 

ชื่อ : นายพิสูตร  นาคหวัง

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 somyot

 

ชื่อ : นายสมยศ  คงมาก

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 somchok

 

ชื่อ : นายสมโชค  มากนคร

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 tainn

 

ชื่อ : นายต้าอิ่น  เชื้อสง่า

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 chusak c

 

ชื่อ : นายชูศักดิ์  ชูสิทธิ์

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 jacha

 

ชื่อ : นางเจ๊ะฉ๊า  เชาว์ช่าง

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 sitee

 

ชื่อ : นางสิตี  เชื้อสง่า

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 chayttaa

 

ชื่อ : นายเชษฐา  ชายกุล

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร

 aekapon

 

ชื่อ : นายเอกพล  เชื้อสง่า

ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร