เกี่ยวกับหน่วยงาน

เมื่อปี 2529 จัดตั้งสถานีทดลองข้าวกระบี่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก และเป็นสถานีทดลองข้าวแห่งที่ 3 ในเครือข่ายศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2546 ปรับโครงสร้างกรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองข้าวกระบี่ เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกระบี่ ส่วนแยกข้าวสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งกรมการข้าวขึ้นใหม่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกระบี่ ส่วนแยกข้าวเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เมื่อ 16 มีนาคม 2549

ลักษณะทั่วไปของที่ตั้ง

บ้านนาออกหมู่ที่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 มีเนื้อที่ 320 ไร่ 2 งาน 39.2 ตารางวา