Display # 
Title Author Hits
งานเกษตรแฟร์ จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๑ Written by Super User 14
"สีสรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 Written by Super User 19
ลงพื้นที่ตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2561 Written by Super User 52
จัดเวทีชุมชน ประชุมวางแผนการทำนาแปลงใหญ่ Written by Super User 54
งานมหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค Written by Super User 83
งานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival ๒๐๑๗) Written by Super User 65
ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) จ.พังงา Written by Super User 82
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 135
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 121
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.คลองประสงค์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 115