Display # 
Title Author Hits
ลงพื้นที่ตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2561 Written by Super User 37
จัดเวทีชุมชน ประชุมวางแผนการทำนาแปลงใหญ่ Written by Super User 38
งานมหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค Written by Super User 62
งานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival ๒๐๑๗) Written by Super User 54
ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) จ.พังงา Written by Super User 70
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 106
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 108
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.คลองประสงค์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 105
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) ต.เกาะยาวน้อย Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 127
งาน “เกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 183