Display # 
Title Author Hits
งานวันอาหารปลอดภัยข้าวใหม่ปลามันอำเภอเกาะยาว ปี 2561 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) Written by Super User 36
งานเกษตรแฟร์ จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๑ Written by Super User 87
"สีสรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 Written by Super User 98
ลงพื้นที่ตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2561 Written by Super User 135
จัดเวทีชุมชน ประชุมวางแผนการทำนาแปลงใหญ่ Written by Super User 125
งานมหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค Written by Super User 168
งานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival ๒๐๑๗) Written by Super User 150
ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) จ.พังงา Written by Super User 141
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 255
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ 189