การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

"งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก"

59 9517

C360 2016 09 02 10 35 16 151

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ "งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก" ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชูชาติ  สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ น.ส.ศิรินธร  คงประพฤติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายพันสมุทร  ขาวล้วน เจ้าพนักงานการเกษตร ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการเสวนา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ รวมถึงการชมนิทรรศการด้านข้าวอีกมากมาย