ติดตามงานและจัดเวทีเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ติดตามงานและจัดเวทีเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

S 17866759

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายปฎิวัติ บุญสุวรรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และคณะติดตามงาน และจัดเวทีเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี ๕๙ ณ บ้านปากนำ้ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ ราย พื้นที่ ๑๓๐ ไร่

C360 2016 09 12 11 38 29 896