ตรวจแปลงนาเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว (Pre Gap)

myhome 3

ตรวจแปลงนาเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว (Pre Gap) 

myhome 5 myhome 7 

myhome myhome 8 

 myhome 6 myhome 9

 myhome 1 myhome 10

วันที่ ๑๓ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ โดย นางภิวนุช ชูเรือง ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ส๒ และคณะได้ลงพื้นที่ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อตรวจแปลงนาเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre gap ข้าว)