การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวภาคใต้

 

25590920 1925

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวภาคใต้

53097

นายชูชาติ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ นางสาวศิรินธร คงประพฤติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายเสน่ห์ เจียบบุตร ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม วี แอล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา