จัดเวทีเรียนรู้โครงการส่งเริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน

myhome 9

จัดเวทีเรียนรู้และให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre gap ข้าว)

PhotoGrid 1474614645854

วันที่ ๑๙ -๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นางภิวนุช ชูเรือง ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ส๒ และคณะได้ลงพื้นที่ ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อจัดเวทีเรียนรู้และให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre gap ข้าว)