ตรวจติดตามแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Pre gap ในระยะข้าวแตกกอ

 0001

ตรวจติดตามแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Pre gap ในระยะข้าวแตกกอ

PhotoGrid 14788497756421

วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวอริณย์ทพัช สงไกรรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางชุลีรัตน์ คงผล นักวิชาการเกษตร และนางสาวสุภาวรรณ แสงเงิน ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการ Pre gap ได้ลงพื้นที่ใน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจติดตามแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Pre gapในระยะข้าวแตกกอ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาในการปลูกข้าว เนื่องจากเกษตรกรได้พบปัญหาเกี่ยวกับข้าวเป็นโรค