ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างโรคและแมลงในโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมภัยและป้องกันศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกร

28372

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างโรคและแมลงในโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมภัยและป้องกันศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกร

 

PhotoGrid 14790082690871

วันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางรชนิศ พานิชกิจ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ นางภิวนุช ชูเรือง พนักงานการเกษตร ส๒ นายพันสมุทร ขาวล้วน เจ้าพนักงานการเกษตร และนายสัมพันธ์ หลินมา ผู้ช่วยนักวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง โรคและแมลง ในโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมภัยและป้องกันศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกร อำเภอเกาะลันตา อำเภอปลายพระยา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พบปัญหาแปลงนาของเกษตรกร อำเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ได้รับความเสียหายจากโรคไหม้คอรวง,โรคกาบใบแห้ง,โรคกาบใบเน่าเมล็ดลีบ ผลผลิตเสียหายในข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑