ลงพื้นที่ติดตามแปลงนาเกษตรกร โครงการ Pre Gap

ลงพื้นที่ติดตามแปลงนาเกษตรกร โครงการ Pre Gap

 

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวอริณย์ทพัช สงไกรรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุภาวรรณ แสงเงิน ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการ Pre Gap ลงพื้นที่อำเภอเกาะยาวน้อยออกติดตามแปลงนาเกษตรกร และประชุมปรึกษาหารือกับตัวแทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ Pre Gap ณ อำเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา