โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย ระเบียบสารบรรณ และงานบุคคล

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย ระเบียบสารบรรณ และงานบุคคล

วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางอัมพร  เพ็ญจำรัส เจ้าพนักงานการเกษตร และนางวิไลวรรณ คงอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย ระเบียบสารบรรณ และงานบุคคล ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี