เก็บเกี่ยวข้าวไร่ดอกข่า "โครงการสืบสานปณิธานในหลวง..อยู่อย่างพอเพียง"

59543

เก็บเกี่ยวข้าวไร่ดอกข่า "โครงการสืบสานปณิธานในหลวง..อยู่อย่างพอเพียง"

 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวอริณย์ทพัช  สงไกรรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมงานเก็บเกี่ยวข้าวไร่ดอกข่า "โครงการสืบสานปณิธานในหลวง..อยู่อย่างพอเพียง" ซึ่งทางสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด ได้จัดทำแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวไร่ดอกข่าให้สมาชิกร่วมปลูกข้าวดอกข่าเพื่อคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ดอกข่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านของชาวบางทอง ได้ร่วมกันปลูกเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ แปลงสาธิพันธุ์ข้าวดอกข่า สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด หมู่ที่ ๒ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา