ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์

61492

ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์

 

61493 tile

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวอริณย์ทพัช  สงไกรรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกษตรกร โครงการเกษตรอินทรีย์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาเกษตรกรทำนา จำนวน ๕๐ ราย ให้ได้รับความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์และจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเกษตรอินทรย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา