ประชุมเพื่อทดสอบการใช้งานของระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

 

41812

ประชุมเพื่อทดสอบการใช้งานของระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

41810 tile

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวอริณย์ทพัช สงไกรรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนางปุณณาภา เชาว์ช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อทดสอบการใช้งานของระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว