ลงพื้นที่จับพิกัดที่ตั้งแปลงโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้ ฤดูนาปี ๒๕๕๙/๖๐

0007

ลงพื้นที่จับพิกัดที่ตั้งแปลงโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้ ฤดูนาปี ๒๕๕๙/๖๐

0004 tile

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวศิรินทร คงประพฤติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร นายพันสมุทรขาวล้วน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร นางเสาวพักตร์ พุ่มศรี ตำแหน่ง ปฎิบัติงานด้านโครงการวิจัยปรับปรุงข้าวนาสวนในนาชลประทานภาคใต้ ได้ลงพื้นตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เพื่อจับพิกัดที่ตั้งแปลงนา ของเกษตรกร โครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้ ฤดูนาปี ๒๕๕๙/๖๐