บทบาทภารกิจ

ภารกิจหลัก

- วิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา การแปรรูปและผลิตภัณฑ์

- ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าว โดยศูนย์บริการชาวนา

- ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริด้านข้าว

- ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าว